Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTHomologacjaJednostki uprawnione

Jednostki uprawnione

Informacje

Jednostki uprawnione

Jednostki uprawnione do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu opublikowano w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu:

 

Nazwa jednostkiAdreslink do strony internetowej
Sieć Badawcza Łukasiewicz: Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawieul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawahttps://pimot.lukasiewicz.gov.pl/
Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawieul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawahttps://www.its.waw.pl/
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w FalentachFalenty, Aleja Hrabska 3, 05-090 Raszynhttps://naukabezbarier.pl/srodowiska-akademickie-i-uczelnie/instytuty-branzowe/ministerstwo-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/instytut-technologiczno-przyrodniczy-w-falentach
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. siedzibą w Bielsku-Białejul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Białahttps://www.bosmal.com.pl/
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłceul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłkahttps://pimb.com.pl/
Sieć Badawcza Łukasiewicz: Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Krakowieul. Cementowa 8, 31-983 Kraków
Zakład Technologii Szkła: ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków
https://icimb.pl/
Politechnika Świętokrzyska – Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej z siedzibą w KielcachAleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielcehttps://lep.tu.kielce.pl/
Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniuul. Starołęcka 20, 61-361 Poznańhttps://obr-stomil.pl/index.html
Sieć Badawcza Łukasiewicz: Instytut Pojazdów Szynowych TABOR z siedzibą w Poznaniuul. Warszawska 181, 61-055 Poznańhttps://pit.lukasiewicz.gov.pl/
AUTO LAND R.T. Zduniewicz Spółka Jawna – Laboratorium Badań Szkła z siedzibą w Krakowieul. Władysława Łokietka 236, 31-334 Krakówhttps://autoland.krakow.pl/
Laboratorium Badań Homologacyjnych A. Miroń z siedzibą w Sokółceul. Grodzieńska 74, 16-100 Sokółkahttp://homologacja.com/
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawieul. 17-go Stycznia 56, 02-146 Warszawahttps://www.tuv.com/poland/pl/
Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Jankowieul. Wołomińska 271, 05-250 Nowy Janków, gm. Radzyminhttps://www.cebapoj.pl/
SYLKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskimul. Nowotomyska 131, 62-065 Grodzisk Wielkopolskihttp://www.sylkom.pl/
OINBAS Ośrodek Innowacyjno-Naukowo-Badawczy Sp. z o.o.ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narewb.d.
Politechnika Świętokrzyska – Laboratorium Techniki Świetlnej, z siedzibą w KielcachAleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielcehttps://tu.kielce.pl/laboratorium-techniki-swietlnej/
CARTEST Sp. z o.o.ul. Logistyczna 9, 05-825 Grodzisk Mazowieckihttps://cartest.pl/
Agencja Ubezpieczeniowa WENECJA Ewa Gawlik z siedzibą w Stęszewieul. Kwiatowa 44B, 62-060 Stęszewb.d.

Uprawnienia jednostki

O wydanie decyzji uprawniającej do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego WE, oraz dokonywania kontroli zgodności produkcji może wystąpić podmiot posiadający osobowość prawną, zatrudniający kadrę o wiedzy i doświadczeniu odpowiednim do zakresu planowanych działań, dysponujący stosownymi warunkami lokalowymi i wyposażeniem, posiadający certyfikat PCA odpowiedni do zakresu uprawnienia oraz jest niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów zaangażowanych w realizowane działania. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

Czytaj więcej:

1. Co powinienem wiedzieć?

O wydanie decyzji uprawniającej do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego WE, oraz dokonywania kontroli zgodności produkcji może wystąpić podmiot posiadający osobowość prawną, zatrudniający kadrę o wiedzy i doświadczeniu odpowiednim do zakresu planowanych działań, dysponujący stosownymi warunkami lokalowymi i wyposażeniem, posiadający certyfikat PCA odpowiedni do zakresu uprawnienia oraz jest niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów zaangażowanych w realizowane działania. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

 

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

 

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

 

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie  decyzji uprawniającej do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego WE, oraz dokonywania kontroli zgodności produkcji.
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie uprawnienia do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego WE, oraz dokonywania kontroli zgodności produkcji.
 3. Oświadczenie o podaniu osobowości prawnej, posiadaniu kadry o wiedzy i doświadczeniu odpowiednim do zakresu planowanych działań, dysponowaniu stosownymi warunkami lokalowymi i wyposażeniem, posiadaniu certyfikatu PCA odpowiedniego do zakresu uprawnienia oraz niezależności i bezstronności w stosunku do podmiotów zaangażowanych w realizowane działania.
 4. Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopia pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).

 

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłata za wydanie decyzji uprawniającej do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego WE, oraz dokonywania kontroli zgodności produkcji pojazdów należących do kategorii M, N, O, L, T, C, R oraz S – 20 000 zł,
 2. Opłata za wydanie decyzji uprawniającej do wykonywania badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego WE, badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz dokonywania kontroli zgodności montażu tej instalacji – 20 000 zł,
 3. Opłata za wydanie decyzji uprawniającej w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części oraz kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części – 2000 zł,
  Łączna opłata nie może przekroczyć 40 000 zł. Wpłat z tytułu opłaty za wydanie ww. uprawnień należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:
  Transportowy Dozór Techniczny
  ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
  Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
  numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009
 4. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Centrum Obsługi Podatnika
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 2

Uiścić niezbędne opłaty, w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

Krok 3

Wypełnić wniosek o wydanie decyzji uprawniającej do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego WE, oraz dokonywania kontroli zgodności produkcji wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.

Krok 4

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego.

Krok 5

W przypadku odbioru decyzji uprawniającej do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego WE, oraz dokonywania kontroli zgodności produkcji przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.

Krok 6

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Telefon: +48 500 205 214
e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

 

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa.

 

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego ;
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej;
 4. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 

11. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

 

12. Obowiązek informacyjny

W zakładce Rodo, polityka prywatności i danych znajduje się  “Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” w Transportowym Dozorze Technicznym.

Pozostałe sprawy z zakresu homologacji:

Artykuł
należy do kategorii:
HomologacjaRejestry i wykazy