Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbSARS- CoV-2 – wytyczne

SARS- CoV-2 – wytyczne

SARS- CoV-2 – wytyczne

Uwzględniając bieżącą sytuację epidemiczną w Polsce, a także w oparciu o zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez GIS, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób przystępujących do egzaminu, członków komisji egzaminacyjnej, a także zdrowie zaangażowanych w ten proces pracowników TDT, do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby przestrzegające poniższych wytycznych:

Egzamin teoretyczny na diagnostów - rozwiń poniższe wytyczne

 1. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu i  przesłanie do TDT wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez Zdającego (załącznik nr 1 do Wytycznych). W  celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie również składa się w oryginale pracownikowi TDT odpowiedzialnemu za organizację egzaminu, przed wejściem na salę egzaminacyjną po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno być ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.
 2. Osoby, które złożyły już wcześniej wymagane dokumenty do TDT, przesyłają wypełnione i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) na adres email:  diagnosta@tdt.gov.pl. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie składa się również w oryginale pracownikowi TDT odpowiedzialnemu za organizację egzaminu, przed wejściem na salę egzaminacyjną po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno zostać ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.
 3. Zdający przed wejściem do budynku TDT powinien upewnić się, że nie ma objawów zarażenia koronawirusem takich jak: temperatura powyżej 37,3°C, męczący kaszel i duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, utrata węchu i smaku.
 4. Zdający czekający na wejście do budynku TDT zobowiązani są do stosowania się do ogólnych zaleceń obowiązujących w dniu egzaminu, ogłoszonych przez służby sanitarne kraju. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba Zdająca bez osób towarzyszących. Na czas stanu epidemii zostaje zawieszona możliwość korzystania z poczekalni TDT.
 5. Zdający przed wejściem na salę egzaminacyjną poddawany jest pomiarowi temperatury. Temperatura powyżej 37,3°C oznacza ponowny pomiar temperatury w przeciągu następnych 10 minut. Na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia ustala się, że w przypadku odmowy poddania się pomiarowi temperatury lub jeżeli ponowny pomiar temperatury wskazuje temperaturę powyżej 37,3 °C Zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu.
 6. Zdający ma obowiązek przez cały czas trwania egzaminu stosować maseczkę zasłaniającą nos i usta.
 7. Zdający ma obowiązek przed wejściem do sali egzaminacyjnej założyć jednorazowe rękawiczki ochronne i zastosować środki dezynfekujące.
 8. Maseczki oraz rękawiczki jednorazowe Zdający zapewnia sobie we własnym zakresie.
 9. Środki dezynfekujące zapewnia Transportowy Dozór Techniczny.
 10. Na egzaminie każdy Zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopisu.
 11. Zdający ma obowiązek przestrzegać higieny kaszlu i oddychania zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez służby sanitarne kraju.
 12. Zdający ma obowiązek odsłonić twarz tylko do weryfikacji tożsamości przy wezwaniu do tego przez komisję egzaminacyjną.
 13. Zdający o zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej informuje poprzez podniesienie ręki. Prace egzaminacyjne składane są we wskazanym przez komisje egzaminacyjną miejscu.
 14. Nie zastosowanie się przez Zdającego do zasad przeprowadzania egzaminu będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu lub wyproszeniem z egzaminu, bez możliwości usprawiedliwienia.
 15. Zdający po zakończonym egzaminie nie oczekuje na ogłoszenie wyników egzaminu i opuszcza budynek TDT bez zbędnej zwłoki. Wyniki egzaminu wysyłane są na adres Zdającego podany we wniosku.
 16. Zdający podpisując oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) akceptuje konieczność stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych, a także do wskazań i poleceń członków komisji i pracowników TDT odpowiedzialnych za organizację egzaminu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny.

Egzamin praktyczny na diagnostów - rozwiń poniższe wytyczne

 1. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu i  przesłanie do TDT wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez Zdającego (załącznik do Wytycznych). W  celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie również składa się w oryginale, przed wejściem na stacje kontroli pojazdów, po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno być ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.
 2. Osoby, które złożyły już wcześniej wymagane dokumenty do TDT, przesyłają wypełnione i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) na adres email:  diagnosta@tdt.gov.pl. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie składa się również w oryginale, przed wejściem na stację kontroli pojazdów, po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno zostać ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.
 3. Zdający przed wejściem na teren stacji kontroli pojazdów, w której odbywa się egzamin praktyczny powinien upewnić się, że nie ma objawów zarażenia koronawirusem takich jak: temperatura powyżej 37,3°C, męczący kaszel i duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, utrata węchu i smaku.
 4. Zdający oczekujący na wejście do budynku stacji kontroli pojazdów zobowiązani są do stosowania ogólnych zaleceń obowiązujących w dniu egzaminu, ogłoszonych przez służby sanitarne kraju. Na egzamin praktyczny może przyjść wyłącznie osoba Zdająca bez osób towarzyszących. Zdający stawiają się na wyznaczoną godzinę egzaminu przed wejściem na teren stacji kontroli pojazdów.
 5. Zdający przed wejściem do budynku stacji kontroli pojazdów poddawany jest pomiarowi temperatury. Temperatura powyżej 37,3°C oznacza ponowny pomiar temperatury w przeciągu następnych 10 minut. Ustala się, że w przypadku odmowy poddania się pomiarowi temperatury lub jeżeli ponowny pomiar temperatury wskazuje temperaturę powyżej 37,3 Zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu.
 6. Zdający ma obowiązek przez wejściem na teren stacji kontroli pojazdów i przez cały czas trwania egzaminu praktycznego stosować  maseczkę zasłaniającą nos i usta.
 7. Zdający ma obowiązek przed wejściem na teren stacji kontroli pojazdów założyć jednorazowe rękawiczki ochronne. Przed wejściem do budynku stacji kontroli pojazdów oraz ponownie przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego zastosować środki dezynfekujące.
 8. Maseczki oraz rękawiczki jednorazowe Zdający zapewnia sobie we własnym zakresie.
 9. Środki dezynfekujące zapewnia Transportowy Dozór Techniczny.
 10. Na egzaminie każdy Zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopisu.
 11. Zdający ma obowiązek przestrzegać higieny kaszlu i oddychania zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez służby sanitarne kraju.
 12. Zdający ma obowiązek odsłonić twarz tylko do weryfikacji tożsamości przy wezwaniu do tego przez komisję egzaminacyjną.
 13. Nie zastosowanie się przez Zdającego do zasad przeprowadzania egzaminu praktycznego będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu lub wyproszeniem z egzaminu, bez możliwości usprawiedliwienia.
 14. Zdający podpisując oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) akceptuje konieczność stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych, a także do wskazań i poleceń członków komisji i pracowników TDT odpowiedzialnych za organizację egzaminu praktycznego w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny.

Egzamin dla kandydatów na doradców i doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych - rozwiń poniższe wytyczne

1. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu i przesłanie do TDT wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez Zdającego (załącznik nr 1 do Wytycznych). W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie również składa się w oryginale pracownikowi TDT odpowiedzialnemu za organizację egzaminu, przed wejściem na salę egzaminacyjną po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno być ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.

2. Osoby, które złożyły już wcześniej wymagane dokumenty do TDT, przesyłają wypełnione i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) na adres email: doradcy@tdt.gov.pl. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie również składa się w oryginale pracownikowi TDT odpowiedzialnemu za organizację egzaminu, przed wejściem na salę egzaminacyjną po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno zostać ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.

3. Zdający przed wejściem do budynku TDT powinien upewnić się, że nie ma objawów zarażenia koronawirusem takich jak: temperatura powyżej 37,3°C, męczący kaszel i duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, utrata węchu i smaku.

4. Zdający czekający na wejście do budynku TDT zobowiązani są do stosowania się do ogólnych zaleceń obowiązujących w dniu egzaminu, ogłoszonych przez służby sanitarne kraju. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba Zdająca bez osób towarzyszących. Na czas stanu epidemii zostaje zawieszona możliwość korzystania z poczekalni TDT.

5. Zdający przed wejściem na salę egzaminacyjną poddawany jest pomiarowi temperatury. Temperatura powyżej 37,3°C oznacza ponowny pomiar temperatury w przeciągu następnych 10 minut. Na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia ustala się, że w przypadku odmowy poddania się pomiarowi temperatury lub jeżeli ponowny pomiar temperatury wskazuje temperaturę powyżej 37,3 °C Zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

6. Zdający ma obowiązek przez cały czas trwania egzaminu stosować maseczkę zasłaniającą nos i usta.

7. Zdający ma obowiązek przed wejściem do sali egzaminacyjnej założyć jednorazowe rękawiczki ochronne i zastosować środki dezynfekujące.

8. Maseczki oraz rękawiczki jednorazowe Zdający zapewnia sobie we własnym zakresie.

9. Środki dezynfekujące zapewnia Transportowy Dozór Techniczny.

10. Na egzaminie każdy Zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopisu. Dopuszcza się używanie własnego kalkulatora, rozumianego jako urządzenie posiadające wyłącznie funkcje kalkulatora.

11. Zdający ma obowiązek przestrzegać higieny kaszlu i oddychania zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez służby sanitarne kraju.

12. Zdający ma obowiązek odsłonić twarz tylko do weryfikacji tożsamości przy wezwaniu do tego przez komisję egzaminacyjną.

13. Zdający o zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej informuje poprzez podniesienie ręki. Prace egzaminacyjne składane są we wskazanym przez komisje egzaminacyjną miejscu.

14. Nie zastosowanie się przez Zdającego do zasad przeprowadzania egzaminu będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu lub wyproszeniem z egzaminu, bez możliwości usprawiedliwienia.

15. Zdający podpisując oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) akceptuje konieczność stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych, a także do wskazań i poleceń członków komisji i pracowników TDT odpowiedzialnych za organizację egzaminu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny.

Wytyczne dotyczące pracowników TDT odpowiedzialnych za organizację egzaminu i członków komisji egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze TDT - rozwiń poniższe informacje

 1. Pracownik TDT odpowiedzialny za organizację egzaminu oraz członkowie komisji egzaminacyjnej są upoważnieni do nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przed i w trakcie egzaminu.
 2. Pracownik TDT odpowiedzialny za organizację egzaminu oraz członkowie komisji egzaminacyjnej powinni upewnić się, że nie mają objawów zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 takich jak: temperatura powyżej 37,3°C, męczący kaszel i duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, utrata węchu i smaku.
 3. Pracownik TDT odpowiedzialny za organizację egzaminu oraz członkowie komisji egzaminacyjnej przed wejściem na salę egzaminacyjna zostają poddani pomiarowi temperatury.
 4. Pracownik TDT odpowiedzialny za organizację egzaminu oraz członkowie komisji egzaminacyjnej mają obowiązek przestrzegać higieny kaszlu i oddychania zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez służby sanitarne kraju.
 5. W przypadku pobytu na egzaminie osoby kaszlącej i/lub kichającej należy zwrócić uwagę, aby ta osoba przestrzegała higieny kaszlu i oddychania.
 6. Obowiązkiem pracownika TDT odpowiedzialnego za organizację egzaminu oraz członków komisji egzaminacyjnej jest zapewnienie bezpieczeństwa własnego i osób egzaminowanych poprzez weryfikacje odległości, środki ochrony osobistej oraz przestrzeganie procedur.
 7. W czasie organizacji i przeprowadzania egzaminu należy przestrzegać obowiązku zachowania bezpiecznej odległości od drugiej osoby – min. 1,5 m.
 8. W czasie organizacji i przeprowadzania egzaminu, a w szczególności przy kontakcie z osobą Zdającą i dokumentacją egzaminacyjną, pracownik TDT odpowiedzialny za organizację egzaminu oraz członkowie komisji egzaminacyjnej, mają obowiązek stosowania maseczek ochronnych oraz jednorazowych rękawiczek oraz stosowania środków dezynfekujących.
 9. Środki ochrony i środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (60%-70%) zapewni TDT.
 10. W przypadku, gdy osoba przystępująca do egzaminu nie zostanie wpuszczona na salę egzaminacyjną lub zostanie z niej wyproszona z przyczyn wynikających z zasad bezpieczeństwa, fakt ten należy udokumentować w protokole egzaminacyjnym.
 11. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje Zdających o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas egzaminu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, o sposobie oddawania prac egzaminacyjnych i o czasie w którym nastąpi ogłoszenie wyników.

UWAGA! Prawidłowo wypełniony załącznik to oświadczenie wraz z klauzulą RODO.

Pozostałe tematy w zakresie egzaminowania i kwalifikacji osób: