Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Świadectwa ADR

INFORMACJA
DOTYCZĄCA TRYBU WYDAWANIA / PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI, WYDAWANIA WTÓRNIKA ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA POJAZDU DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

(podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz.U. 2017, poz. 695, z późn. zm.)

 1. Świadectwo wydaje/przedłuża się ważność lub wydaje wtórnik na pisemny wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu (wzór wniosku).
 2. Wniosek powinien zawierać pełną nazwę przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu (nazwa zgodna z dokumentem KRS lub wpisem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą), na którego ma być wydane świadectwo.
 3. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane pojazdu (producent pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, nr podwozia pojazdu (VIN), a dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii oraz pojazdów MEMU, również nr ewidencyjny Transportowego Dozoru Technicznego).
 4. Wniosek powinien być złożony oddzielnie na każdy pojazd.
 5. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami powinien być złożony w sekretariacie Oddziału Terenowego TDT / Zamiejscowym Zespole Inspektorów TDT lub przesłany pocztą.
 6. Do wniosku powinny być załączone:

a) W przypadku ciągnika siodłowego oraz pojazdu typu EX/II, EX/III:

 • oryginał zaświadczenia sporządzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015, poz. 776), potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §8 ust. 1 rozporządzenia – w wysokości 150 zł, a w przypadku wniosku o wydanie wtórnika potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §8 ust. 2 rozporządzenia - w wysokości 20 zł,
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu /pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu,
 • kopie dokumentów upoważniających wnioskodawcę do użytkowania pojazdu, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu,
 • kopie wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (z uwzględnieniem pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR), o którym mowa w zał. 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U. z 2014 r., poz. 1813) – dotyczy pojazdów z zamontowaną instalacją LPG/CNG.

b) W przypadku pojazdów cystern (naczep, przyczep, autocystern), pojazdów baterii, pojazdów MEMU:

 • oryginał zaświadczenia sporządzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015, poz. 776), potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • poświadczona (przez TDT, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym) kserokopia protokołu z badania technicznego cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych wydanego przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego lub kopia protokołu wraz z jego oryginałem w celu jego potwierdzenia za zgodność,
 • potwierdzenie wniesienia opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017, poz. 1040),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §8 ust. 1 rozporządzenia - w wysokości 150 zł, a w przypadku wniosku o wydanie wtórnika potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §8 ust. 2 rozporządzenia – w wysokości 20 zł,
 • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy),
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu /pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu,
 • kopie dokumentów upoważniających wnioskodawcę do użytkowania pojazdu, gdy o świadectwo występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu,
 • kopie wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (z uwzględnieniem pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR), o którym mowa w zał. 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem – dotyczy pojazdów z zamontowaną instalacją LPG/CNG.

 

c) Dodatkowo oprócz wymagań określonych w pkt 6 lit. a) lub lit. b) w przypadku pojazdów typu EX/III, należy dołączyć:

 • wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu (lub typu WE pojazdu), lub świadectwa zgodności typu (lub typu WE), jeżeli pojazd był homologowany wg Dyrektywy 2007/46/WE, potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem typu EX III, lub
 • poświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta w kraju o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 Umowy ADR w zakresie pojazdu typu EX/III lub
 • kopia decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art. 70 zp. ustawy Prawo o ruchu drogowym lub
 • kopia decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z art. 70 zp. ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • w przypadku pojazdów wytworzonych w ilości jednej sztuki rocznie poświadczenie od producenta pojazdu potwierdzające ten fakt oraz oświadczenie o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 Umowy ADR w zakresie pojazdu typu EX/III (dotyczy pojazdów zarejestrowanych przed 22.06.2013 r.).

 1. Opłata za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
 • Opłata za wydanie i przedłużenie ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wynosi 150 zł.
 • Opłata za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wynosi 20 zł.

Opłaty powyższe należy wpłacać na konto:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
59 1130 1017 0020 1237 5820 0007

z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu, którego ta wpłata dotyczy.


Dokumenty do pobrania:

Dokumenty do pobrania:

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny