Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR 2017)

ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim.

Umowa ADR jest nowelizowana co dwa lata w roku nieparzystym. Składa się ona z Umowy właściwej oraz z załączników A i B, będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami, natomiast załączniki zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym.

Załącznik A obejmuje podział wszystkich produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń oraz zawiera szczegółową klasyfikację tych materiałów w poszczególnych klasach:

KLASA

 • 1 – Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • 2 - Gazy
 • 3 - Materiały zapalne ciekłe
 • 4.1 - Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
 • 4.2 - Materiały podatne na samozapalenie
 • 4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 - Materiały utleniające
 • 5.2 - Nadtlenki organiczne
 • 6.1 - Materiały trujące
 • 6.2 - Materiały zakaźne
 • 7 - Materiały promieniotwórcze
 • 8 - Materiały żrące
 • 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Dodatkowo w tym załączniku określone zostały ogólne i szczegółowe warunki opakowania pojedynczych materiałów, wymagania w zakresie oznakowania materiałów oraz warunki badań i znakowania tych materiałów.

W załączniku B określone są:

 • warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych
 • warunki techniczne pojazdów samochodowych
 • warunki techniczne przyczep (naczep), cystern i kontenerów - cystern
 • warunki oznakowania pojazdów i dodatkowego ich wyposażenia
 • warunki załadunku i wyładunku poszczególnych materiałów
 • zakazy ładowania ładunku razem w jednym pojeździe
 • wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie
 • niezbędna dokumentacja przy tych przewozach
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny