Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
START Jednostka Notyfikowana 1468 Skargi, odwołania

Skargi, odwołania

Skargi:

 • TDT rozróżnia dwa rodzaje skarg:

*   dotyczące działalności TDT w obszarze certyfikacji i oceny zgodności,

*   dotyczące Klientów certyfikowanych przez TDT.

 • Każda skarga złożona w formie pisemnej do TDT jest rejestrowana przez Referenta prowadzącego dany rodzaj certyfikacji.
 • TDT nie podejmuje żadnych działań dyskryminujących wobec składającego skargę.
 • Referent potwierdza pisemnie składającemu skargę jej wpłynięcie i rejestrację.
 • Skarga jest rozpatrywana przez Kierownika Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności w ciągu czterech (4) tygodni.
 • Skargi dotyczące Klientów certyfikowanych przez TDT należy składać po uprzednim wyczerpaniu możliwości uzyskania satysfakcjonującej reakcji Klienta.
 • W przypadku rozpatrywania skargi dotyczącej Klienta certyfikowanego przez TDT, TDT rejestruje skargę, informuje składającego skargę o jej rejestracji i zwraca się do danego Klienta o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
 • W przypadku rozpatrywania skargi dotyczącej działalności TDT, Kierownik Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności podejmuje decyzję o jej uznaniu lub odrzuceniu.
 • W ciągu czterech (4) tygodni od złożenia skargi, składający skargę otrzymuje informację o przebiegu i wyniku jej rozpatrywania oraz o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności - w przypadku uznania skargi. Decyzja jest podejmowana przez osobę, która nie była zaangażowana w sprawę będącą przedmiotem skargi.
 • W przypadku odrzucenia skargi na działalność TDT i podtrzymania jej przez składającego, Kierownik Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności kieruje ją do rozpatrzenia przez działający przy TDT Komitet ds. Ochrony Bezstronności (KOB).  Opinia KOB brana jest pod uwagę przy ostatecznej decyzji Dyrektora TDT, lecz nie jest wiążąca dla TDT.
 • W przypadku zastrzeżeń co do sposobu załatwienia skargi, składający skargę może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, jeżeli inne sposoby nie pozwalają na dojście do porozumienia.

Odwołania:

 • Klient ma prawo składać odwołanie od decyzji TDT w sprawach związanych z prowadzonymi procesami certyfikacji i oceny zgodności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji.
 • Referent prowadzący dany rodzaj certyfikacji rejestruje odwołanie i informuje o tym Klienta.
 • TDT nie podejmuje żadnych działań dyskryminujących wobec Klienta składającego odwołanie.
 • Odwołanie jest rozpatrywane zgodnie z procedurami TDT przez Kierownika Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności lub przez wyznaczoną przez Niego osobę, która nie była zaangażowana w żaden sposób w ocenę danego Klienta.
 • Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Kierownik Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności.
 • W przypadku pozytywnej decyzji, Klient otrzymuje odpowiednią informację i TDT podejmuje odpowiednie działania satysfakcjonujące Klienta.
 • W przypadku negatywnej decyzji, Klient otrzymuje informację wraz z uzasadnieniem. Podtrzymanie odwołania przez Klienta skutkuje skierowaniem sprawy do Komitetu ds. Ochrony Bezstronności działającego przy TDT, złożonego z przedstawicieli stron zainteresowanych procesami certyfikacji.
 • Ostateczną decyzję w sprawie odwołania podejmuje Dyrektor TDT, uwzględniając opinię Komitetu ds. Ochrony Bezstronności. Uznanie odwołania przez Dyrektora skutkuje przekazaniem sprawy do Kierownika Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności i pozytywnym jej rozstrzygnięciem dla składającego odwołanie. W efekcie są również podejmowane odpowiednie korekcje i działania korygujące.
 • Oddalenie odwołania przez Dyrektora TDT umożliwia Klientowi skierowanie sprawy na drogę sądową.
 • Termin rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi wynosi dwa (2) miesiące od daty wpłynięcia odwołania.

Szczegółowe zasady przedstawiono w poniższym dokumencie ZS-03  (wyd. 3 ze zmianami wyróżnionymi kolorem czerwonym).

Dokumenty do pobrania:

W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji oceny zgodności będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Warszawie.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny