Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
START Jednostka Notyfikowana 1468 O Jednostce Notyfikowanej 1468

O jednostce notyfikowanej TDT

Transportowy Dozór Techniczny Jednostka Notyfikowana 1468 rozpoczęła działalność w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do struktur Unii Europejskiej tj. 1 maja 2004r.

 

Transportowy Dozór Techniczny uzyskał autoryzację zgodnie z zakresem akredytacji udzielonych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA):

  • AK 005 dla jednostki kontrolującej,  spełnianej wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020
  • AC 111 dla jednostki certyfikującej systemy zarządzania, spełniającej wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17021
  • AC 126 dla jednostki certyfikującej wyroby, spełniającej wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065

 

Transportowy Dozór Techniczny Jednostka Notyfikowana uzyskał autoryzacje zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami) do następujących dyrektyw:

  • 2014/68/UE
  • 2014/33/UE
  • 2014/29/UE
  • 2010/35/UE
  • 2008/57/WE
  • 2006/42/WE
  • 2000/9/WE

oraz do rozporządzenia 305/2011 (CPR).

Transportowy Dozór Techniczny jest jednostką notyfikowaną o numerze 1468.W dniu 19 kwietnia 2004 Transportowy Dozór Techniczny decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej uzyskał autoryzację w zakresie dyrektywy 87/404/EWG dotyczącej harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych. Dyrektywa 87/404/EWG w dniu 28 października 2009 roku została zastąpiona przez dyrektywę 2009/105/WE ws. prostych zbiorników ciśnieniowych.

W dniu 26 lutego 2014 została opublikowana dyrektywa 2014/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych, która zastąpiła z dniem 20 kwietnia 2016 dyrektywę 2009/105/WE.

Zakres autoryzacji:

Grupa/ grupy wyrobów

Procedura oceny zgodności/ moduł

Proste zbiorniki ciśnieniowe

Moduł B - Typ projektu
Moduł B - Typ produkcji

Moduł C1 - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie zbiorników pod nadzorem

Moduł C2 - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę zbiorników w losowych odstępach czasu

Moduł C - Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji
W dniu 26 sierpnia 2004r. Transportowy Dozór Techniczny decyzją Ministra Gospodarki i Pracy uzyskał autoryzację w zakresie dyrektywy 95/16/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dźwigów.

W dniu 26 lutego 2014 została opublikowana dyrektywa 2014/33/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (wersja przekształcona), która zastąpiła z dniem 20 kwietnia 2016 dyrektywę 95/16/WE.

Zakres autoryzacji:

Grupa/grupy wyrobów

Procedura oceny zgodności/moduł

Dźwigi

Moduł B – Badanie typu UE

Moduł D - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji dla dźwigów

Moduł E - Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości dźwigów

Moduł G - Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową dźwigów

Moduł H1 - Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości z badaniem projektu dla dźwigów

Kontrola końcowa dźwigów

Elementy bezpieczeństwa

Moduł B – Badanie typu UE

Moduł C 2 - Kontrola wyrywkowa zgodności z typem dla elementów bezpieczeństwa do dźwigów

Moduł E – Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu w odniesieniu do elementów bezpieczeństwa do dźwigów

Moduł H - Zgodność z typem w oparciu o pełne zapewnienie jakości elementów bezpieczeństwa do dźwigów
W dniu 19 kwietnia 2004 Transportowy Dozór Techniczny decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej uzyskał autoryzację w zakresie dyrektywy 97/23/WE dotyczącej harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń ciśnieniowych.

W dniu 15.05.2014 r. opublikowano dyrektywę 2014/68/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (wersja przekształcona), która zastąpiła z dniem 19 lipca 2016 r. dyrektywę 97/23/WE. 

Zakres autoryzacji:

Grupa/ grupy wyrobów

Procedura oceny zgodności/ moduł

Urządzenia ciśnieniowe

Moduł A1- Wewnętrzna kontrola procesu wytwarzania z monitorowaniem oceny końcowej

Moduł B- Badanie typu UE

Moduł B1- Badanie projektu UE

Moduł C1-Zgodność z typem

Moduł D- Zapewnienie jakości produkcji

Moduł D1- Zapewnienie jakości produkcji

Moduł F- Weryfikacja wyrobu

Moduł G- Weryfikacja jednostkowa UE

Moduł H- Pełne zapewnienie jakości

Moduł H1- Pełne zapewnienie jakości z badaniem projektu i nadzorem specjalnym w ramach oceny końcowej
W dniu 19 kwietnia 2004r. Transportowy Dozór Techniczny decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej uzyskał autoryzację w zakresie dyrektywy Unii Europejskiej 98/37/WE dotyczącej harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn. 18 stycznia 2006 r. oraz 18 kwietnia 2007r. TDT decyzjami Ministra Gospodarki uzyskał rozszerzenie zakresu autoryzacji.
W dniu 17 maja 2006 r. opublikowana została dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie), która zastąpiła z dniem 29 grudnia 2009 r. dyrektywę 98/37/WE.

Zakres autoryzacji:

Grupa/ grupy wyrobów

Procedura oceny zgodności/ moduł

Podnośniki do obsługi pojazdów

Urządzenia do podnoszenia osób i towarów, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3m

Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS)

Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS)

 

Badanie typu WE

Pełne zapewnienie jakości
30 listopada 2004r. TDT decyzją Ministra Infrastruktury otrzymał autoryzację w zakresie dyrektywy 1999/36/WE ciśnieniowych urządzeń transportowych.

W dniu 16 czerwca 2010 r. opublikowana została dyrektywa 2010/35/UE w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE, która zastąpiła z dniem 30 czerwca 2011 r. dyrektywę 99/36/WE.

Zakres autoryzacji:

Grupa/ grupy wyrobów

Procedura oceny zgodności/ moduł

ciśnieniowe urządzenia transportowe tj.

wszelkie naczynia ciśnieniowe, w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.2 załączników do dyrektywy 2008/68/WEzbiorniki, pojazdy baterie, wagony baterie, wieloelementowe kontenery do transportu gazu (MEGC), w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.8 załączników do dyrektywy 2008/68/WE

Badania okresowe
Badania pośrednie
Badania nadzwyczajne
Ocena zgodności
W dniu 30.04.2004r. Transportowy Dozór Techniczny decyzją Ministra Infrastruktury uzyskał autoryzację w zakresie dyrektywy 2000/9/WE dotyczącej harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do kolei linowych.

Zakres autoryzacji:

Grupa/ grupy wyrobów

Procedura oceny zgodności/ moduł

Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu pasażerów – elementy systemów bezpieczeństwa

Moduł B- Badanie typu WE

Moduł D - Gwarancja jakości produkcji

Moduł F- Weryfikacja produktu

Moduł G - Weryfikacja jednostkowa

Moduł H- Pełna gwarancja jakości

Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu pasażerów – podzespoły

Badanie WE

 
W dniu 08.10.2007r. Transportowy Dozór Techniczny decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego uzyskał autoryzację w zakresie dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.

Zakres autoryzacji:

Grupa/ grupy wyrobów

Procedura oceny zgodności/ moduł

Podsystem: Infrastruktura

Moduł B- Badanie typu

Moduł D- System zarządzania jakością produkcji

Moduł F- Weryfikacja wyrobu

Moduł H2- Pełny system zarządzania jakością wraz z badaniem projektu

Moduł V- Walidacja typu poprzez badane eksploatacyjne (przydatność do użytku)

Moduł SG- Weryfikacja jednostkowa

Moduł SH2- Pełny system zarządzania jakością wraz z badaniem projektu

Podsystem: Tabor

Moduł B- Badanie typu

Moduł D- System zarządzania jakością produkcji

Moduł F- Weryfikacja wyrobu

Moduł H2- Pełny system zarządzania jakością wraz z badaniem projektu

Moduł V- Walidacja typu poprzez badane eksploatacyjne (przydatność do użytku)

Moduł SB- Badanie typu

Moduł SD- System zarządzania jakością produkcji

Moduł SF- Weryfikacja wyrobu

Moduł SG- Weryfikacja jednostkowa

Moduł SH2- Pełny system zarządzania jakością wraz z badaniem projektu

Podsystem: Utrzymanie

Moduł AE

Moduł DE
W dniu 08.10.2007r. Transportowy Dozór Techniczny decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego uzyskał autoryzację w zakresie dyrektywy 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

Zakres autoryzacji:

Grupa/ grupy wyrobów

Procedura oceny zgodności/ moduł

Podsystem: Infrastruktura

Moduł B- Badanie typu

Moduł D- System zarządzania jakością produkcji

Moduł F- Weryfikacja wyrobu

Moduł H2- Pełny system zarządzania jakością wraz z badaniem projektu

Moduł V- Walidacja typu poprzez badane eksploatacyjne (przydatność do użytku)

Moduł SG- Weryfikacja jednostkowa

Moduł SH2- Pełny system zarządzania jakością wraz z badaniem projektu

Podsystem: Tabor

Moduł B- Badanie typu

Moduł D- System zarządzania jakością produkcji

Moduł F- Weryfikacja wyrobu

Moduł H2- Pełny system zarządzania jakością wraz z badaniem projektu

Moduł V- Walidacja typu poprzez badane eksploatacyjne (przydatność do użytku)

Moduł SB- Badanie typu

Moduł SD- System zarządzania jakością produkcji

Moduł SF- Weryfikacja wyrobu

Moduł SH2- Pełny system zarządzania jakością wraz z badaniem projektu

 

Podsystem: Utrzymanie

Moduł AE

Moduł DE

W dniu 29 kwietnia 2011 Transportowy Dozór Techniczny decyzją Ministra Infrastruktury nr 7/AU/WB/11 z dnia 29 kwietnia 2011r. uzyskał autoryzację w zakresie decyzji Komisji nr 98/214/WE z dnia 9 marca 1998r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy 89/106/EWG w zakresie konstrukcji wyrobów metalowych i wyposażenia pomocniczego.
W dniu 9 marca 2011 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, które zastąpiło z dniem 1 lipca 2013 r. dyrektywę 89/106/EWG.

Zakres autoryzacji:

Grupa/ grupy wyrobów

Procedura oceny zgodności/ moduł

Wyroby z drewna konstrukcyjnego (1/3)
Stałe wyroby z drewna konstrukcyjnego

Elementy: elementy mostów, elementy kratownicowe, podkłady kolejowe, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe, elementy stropowe, elementy ścienne
- mosty, tory kolejowe i budynkiCertyfikacja zakładowej kontroli produkcji (system 2+)

Wyroby z drewna konstrukcyjnego (1/3)
Stałe wyroby z drewna konstrukcyjnego

Zestawy: Kratownice, stropy, ściany, dachy, ramy
- mosty, tory kolejowe i budynki
Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (system 2+)
Wyroby z drewna konstrukcyjnego (1/3)
Słupy z drewna
- mosty, tory kolejowe i budynki
- linie napowietrzne
Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (system 2+)
Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4)
Kształtowniki /profile metalowe
- do stosowania w konstrukcjach metalowych lub w złożonych konstrukcjach metalowych i betonowych

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (system 2+)

Konstrukcyjne wyroby metolowe i wyposażenie pomocnicze (2/4)
Kształtowniki /profile metalowe
- do zastosowań w pracach z ramami i fundamentach

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (system 2+)

Konstrukcyjne wyroby metalowe i podobne (4/4)
Elementy złączne
- do zastosowań w konstrukcjach metalowych

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (system 2+)Zakres autoryzacji udzielonej Transportowemu Dozorowi technicznemu przez Urząd Transportu Kolejowego w zakresie dyrektywy 2008/57/WE

Podsystem

Procedura/załącznik do dyrektywy

Składnik interoperacyjności*)

Moduł(y)

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności

(TSI)

1. Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei

1.1 Infrastruktura

Deklaracja WE zgodności i przydatności do stosowania składników interoperacyjności / Zał. IV

Szyna (CB, CD, CH)

Wyświetlacze
(CB, CH1, CD, CH)

Podjazdy peronowe
i podnośniki peronowe
(CB, CH1, CF, CD, CH)

Systemy przytwierdzeń (CH)

Podkłady (CH)

CB

CH1

CF

CH

CD

1299/2014/UE

2011/275/UE

1300/2014/UE

Procedura weryfikacji WE dla podsystemów / Zał. VI

 

SG

SH1

1299/2014/UE

1300/2014/UE

1303/2014/UE

1.5 Tabor

Deklaracja WE zgodności
i przydatności do stosowania składników interoperacyjności
/ Zał. IV

Samoczynny centralny zderzak-sprzęg
(CB, CH1, CF, CD, CH)

Ręczny sprzęg końcowy
(CB, CH1, CF, CD, CH)

Sprzęg holowniczy do akcji ratowniczych
(CB, CH1, CF, CD, CH)

Koło
(CB, CH1, CF, CD, CH)

Zestaw kołowy
(CB, CH1, CF, CD, CH)


(CB, CH1, CF, CD, CH)

Zabezpieczenie przed poślizgiem kół
(CB, CH1, CF, CD, CH)

Światło czołowe
(CB, CH1)

Światło sygnałowe
(CB, CH1)

Światło końca pociągu (CB, CH1)

Sygnały dźwiękowe (CB, CH1)

Pantograf
(CB, CH1, CF, CD, CH)

Nakładki stykowe pantografu
(CB, CH1, CF, CD, CH)

Układ biegowy
(CB, CH1, CF, CD, CH)

Wyłącznik główny
(CB, CH1, CF, CD, CH)

Fotel maszynisty
(CB, CH1, CF, CD, CH)

CB

CF

CH1

CH

CD

 

1302/2014/UE

2011/291/UE

1300/2014/UE

321/2013/UE 1236/2013/UE

2006/861/WE 2009/107/WE


 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny