Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Warunki Techniczne TDT Urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu

Warunki Techniczne dla urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych

WARUNKI TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO PODAWANIA POD CIŚNIENIEM PŁYNNEGO BETONU ZAMONTOWANYCH

NA POJAZDACH DROGOWYCH

(Tryb postępowania, zakres dokumentacji, badania, naprawa i modernizacja)

 

I.  INFORMACJE OGÓLNE I ZAKRES WARUNKÓW

 1. Przedmiotem warunków jest określenie trybu postępowania przy przyjmowaniu pod dozór techniczny urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu (płynnej mieszanki betonowej) zwanych dalej „urządzenia RB”, zakresu dokumentacji oraz badań urządzeń RB, objętych dozorem technicznym Transportowego Dozoru Technicznego (zwanego dalej TDT).
 2. Urządzenia RB należą do grupy specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, dla których warunki techniczne określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006r w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1465),
  na podstawie art. 44 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1040 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą o dozorze technicznym.
 3. Warunki techniczne obejmują:
  • Podstawy prawne i podstawowe obowiązki użytkownika,
  • Czynności związane z rejestracją urządzenia RB, przez właściciela/eksploatującego, w Oddziale Terenowym TDT,
  • Zakres dokumentacji rejestracyjnej urządzenia RB,
  • Badania techniczne (odbiorcze i okresowe) urządzeń RB,
  • Naprawę i modernizację urządzeń RB,
  • Czynności konserwacji i kontroli okresowych urządzeń RB wykonane przez właściciela/eksploatującego.

II.  PODSTAWY PRAWNE I PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Warunki techniczne dla urządzeń RB określone zostały na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2014r. poz.1465),
 2. Urządzenia RB objęte dozorem technicznym TDT mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia RB wydanej przez Dyrektora T D T, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1040 z późn. zm.),
 3. Pojazd drogowy z zamontowanym urządzeniem RB może być poddany badaniu technicznemu na stacji kontroli pojazdów (SKP) przez diagnostę tylko wtedy, gdy urządzenie RB posiada protokół z badania przeprowadzonego przez TDT i decyzję zezwalająca na jego eksploatację, wydaną przez Dyrektora TDT. Powyższe wynika z art.81 ustawy w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r.  poz. 776). Brak ww. dokumentów wystawionych przez TDT uniemożliwia diagnoście dopuszczenie pojazdu drogowego,  z zamontowanym urządzeniem RB, do ruchu drogowego.

III.   CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ URZĄDZENIA RB PRZEZ EKSPLOATUJĄCEGO W  ODDZIALE TERENOWYM TDT, ZAKRES DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ

 1. Eksploatujący dokonuje rejestracji urządzenia RB w dowolnym Oddziale Terenowym TDT.
 2. W celu zarejestrowania urządzenia RB należy złożyć Wniosek o rejestrację (wniosek do pobrania ze strony internetowej www.tdt.pl) dołączając do niego  dokumentację rejestracyjną w dwóch egzemplarzach, która powinna być zgodna z § 3 ust. 3 rozporządzenia i powinna zawierać:
  • opis techniczny urządzenia RB,
  • dokumenty dostarczane przez wytwarzającego wraz z urządzeniem RB, określone w przepisach  dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z TDT,
  • rysunek zestawieniowy pojazdu z zamontowanym urządzeniem RB z podstawowymi wymiarami, pokazujący sposób połączenia urządzenia z podwoziem (ramą podwozia),
  • rysunek urządzenia RB z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek rurociągów tworzących urządzenie RB oraz z wykazem materiałów użytych do jego budowy,
  • schemat instalacji hydraulicznej urządzenia RB,
  • schemat instalacji – pompa wraz układem przewodów rurowych przesyłających płynną mieszankę betonu, z zaznaczeniem osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania, z opisem wyposażenia (armatury), z podaniem typów wyposażenia i wytwórców,
  • obliczenia wytrzymałościowe określające minimalną grubość ścianek,
  • protokół  z pomiarów grubości ścianek przewodów rurociągu tłocznego,
  • opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz z jego dokumentacją, z uwzględnieniem źródeł zasilania,
  • instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia RB, zwaną dalej "instrukcją eksploatacji.
 3. W przypadku braku dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia, może być sporządzona dokumentacja uproszczona zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy (Dz. U. Nr 156, poz. 932), zawierająca co najmniej:
  • opis i charakterystykę techniczną,
  • rysunek zestawieniowy urządzenia wraz z mocowaniem jego do pojazdu, z podaniem głównych wymiarów, w szczególności grubości elementów przesyłowych oraz zastosowanych połączeń i uszczelnień,
  • dokument potwierdzający wykonanie i zbadanie urządzenia, o ile taki dokument został wystawiony,
  • dokumenty dostarczane przez wytwarzającego na elementy i osprzęt urządzenia określone w przepisach dotyczących oznakowania CE — w przypadku urządzeń wprowadzonych do obrotu po dniu 1 maja 2004 r., o ile ma zastosowanie,
  • dokumenty kontroli jakości dla zastosowanych materiałów, o ile takie dokumenty istnieją, lub wykaz zastosowanych materiałów,
  • oświadczenie eksploatującego urządzenie o przeprowadzonej modernizacji lub zmianach konstrukcyjnych,
  • instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia (D T R lub I N S T R U K C J Ę), lub inne dokumenty wytwórcy pozwalające na identyfikację urządzenia RB oraz jego bezpieczną obsługę i konserwację.
 4. Uproszczona dokumentacja rejestracyjna, o której mowa w rozporządzeniu powinna zawierać wyczerpujące informacje  dotyczące czynności konserwacji, wymiany elementów, pomiarów grubości ścianek, kontroli stanu technicznego masztu rozdzielającego i urządzeń współpracujących, rejestracji zlecanych napraw lub modernizacji, etc. urządzenia RB.
 5. Dokumentacja uproszczona wg wymagań rozporządzenia powinna być na tylne wyczerpująca aby na jej podstawie można było wykonywać czynności obsługi
  i konserwacji oraz sprawnie i rzetelnie przeprowadzać kontrole okresowe
  z udziałem inspektora T D T.
 6. Dokumentacja uproszczona powinna zawierać dokument o ocenie stanu technicznego maszyny, wg wymagań dyrektywy 2009/104/WE (poprzednio 89/655/EWG), wprowadzonej do prawa krajowego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1596 z dnia 18 listopada 2002 r. z późn. zm.).
 7. Dokument o ocenie stanu technicznego maszyny sporządza użytkownik urządzenia RB.
 8. Dokumentacja uproszczona może nie zawierać dokumentu o ocenie stanu technicznego maszyny, wg wymagań dyrektywy 2009/104/WE (poprzednio 89/655/EWG), jeżeli dokumentacja rejestracyjna urządzenia RB zawiera deklarację zgodności dla maszyn oraz instrukcję obsługi i konserwacji, zgodną z wymaganiami pkt. 1.7.4 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (poprzednio 98/37/WE lub wcześniejszej) i § 59 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).
 9. Dołączenie dokumentu o ocenie stanu technicznego maszyny, o którym mowa ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. do dokumentacji rejestracyjnej urządzenia RB jest warunkiem koniecznym dla podjęcia przez T D T czynności związanych z rejestracją urządzenia RB.
 10. Podstawowe informacje dotyczące metod oceny stanu technicznego maszyny, dostępne są na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy:
 11. Do dokumentacji, o której mowa w pkt 2 i 3 niniejszego rozdziału, należy dołączyć książkę pracy i konserwacji urządzenia RB zwanej dalej KSIĄŻKA URZĄDZENIA RB.

 

IV.  BADANIA TECHNICZNE URZĄDZENIA RB

 1. Badanie techniczne urządzeń RB mogą być przeprowadzane w zakładach posiadających uprawnienie w zakresie naprawy lub modernizacji urządzeń RB wydane przez Dyrektora TDT zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym lub w zakładach spełniających wymagania TDT w zakresie warunków techniczno organizacyjnych umożliwiających przygotowanie urządzenia RB do badań i wykonanie tych badań przez inspektora TDT.
 2. Sprawdzenia warunków techniczno – organizacyjnych i potwierdzenie, że eksploatujący posiada warunki umożliwiające bezpieczne wykonanie badań eksploatowanych przez siebie urządzeń dokonują Oddziały Terenowe TDT na wniosek eksploatującego.
 3. Podczas badania odbiorczego, w celu przyjęcia urządzenia RB pod dozór techniczny oraz podczas corocznych badań okresowych urządzenia RB inspektor T D T, ocenia stan techniczny poszczególnych elementów wyposażenia oraz przeprowadza próby funkcjonowania. Ostateczny zakres badania określa inspektor TDT.
 4. W ramach prowadzonych corocznych badań okresowych inspektor T D T w przypadku stwierdzenia podejrzenia uszkodzenia konstrukcji urządzenia RB, może zlecić dodatkowe badania nieniszczące (NDT).
 5. Badania nieniszczące NDT mogą być wykonywane przez Laboratorium TDT w Krakowie lub  laboratorium posiadające akredytację PCA i uznanie T D T w ramach zaleconej metody badania.
 6. W przypadku braku tabliczki znamionowej na urządzeniu RB (pompa do mieszanki betonowej) lub braku możliwości identyfikacji urządzenia RB na podstawie  D T R lub I N S T R U K C J I, urządzenie należy skierować do zakładu uprawnionego przez TDT, który przeprowadzi ocenę poszczególnych elementów budowy urządzenia RB.
 7. Wzór oświadczenia o braku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w urządzeniu RB oraz inne formularze (załączniki) do wniosku o rejestrację  urządzenia RB, o którym mowa w rozporządzeniu i niniejszym dokumencie, należy pobrać ze strony internetowej:
  Dokumenty do pobrania:
 8. Niezależnie od konieczności zarejestrowania urządzenia RB w T D T, odrębnej rejestracji oraz badaniom dozorowym podlegają także inne urządzenia techniczne zainstalowane w urządzeniu RB takie jak: hydroakumulatory czy też zbiorniki stałe. Dla tych urządzeń należy wypełnić oddzielny wniosek o rejestrację oraz dołączyć do wniosku odrębną dokumentację rejestracyjną, o której mowa w rozporządzeniu.
 9. Urządzenia techniczne takie jak: hydroakumulatory czy też zbiorniki stałe, należące do urządzenie RB i uprzednio objęte dozorem technicznym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), lub też nie objęte jeszcze dozorem technicznym powinny zostać zarejestrowane w TDT, w tym samym Oddziale Terenowym T D T, w którym zarejestrowane zostało urządzenie RB.
 10. Dokumenty dodatkowe dołączane do dokumentacji rejestracyjnej powinny zawierać deklaracje zgodności dla urządzeń ciśnieniowych takich jak np. hydroakumulatory oraz decyzje wystawione dla nich przez T D T na podstawie art.14 ustawy o dozorze technicznym oraz powinny zawierać także instrukcje obsługi i konserwacji.

V.      ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH I KONSERWUJĄCYCH URZĄDZENIA RB

 1. W zakresie obsługi i konserwacji  urządzeń RB, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 79, poz.849 z późn. zm.) w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, nie są wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne.
 2. Jednakże do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z obsługą urządzenia RB, konieczne jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń RB, wydawanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r., Nr 118, poz.1263).
 3. Brak stosownych uprawnień, o których mowa powyżej, uniemożliwia inspektorowi T D T wykonanie badania urządzenia RB a  badanie zakończy się wynikiem negatywnym.
 4. Właściciel/eksploatujący urządzenie RB powinien stosować się także do wymagań dyrektywy  2009/104/WE (poprzednio 89/655/EWG) wprowadzonej do prawa krajowego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1596 z dnia 18 listopada 2002 r. z późn. zm.).

VI.     PROWADZENIE CZYNNOŚCI KONSERWACJI ORAZ KONTROLI OKRESOWYCH URZĄDZEŃ RB PRZEZ EKSPLOATUJĄCEGO

 1. Konserwację urządzenia RB eksploatujący powinien prowadzić ściśle według zaleceń i wskazówek określonych przez wytwórcę urządzenia RB, które powinny być zamieszczone w dokumentacji techniczno - ruchowej (w skrócie D T R) – dotyczy urządzeń eksploatowanych od dawna, lub w tzw. instrukcji obsługi i konserwacji maszyny (w skrócie I N S T R U K C J A), sporządzonej wg wymagań określonych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE (poprzednio w dyrektywy maszynowej 98/37/WE) a w szczególności z uwzględnieniem punktu 1.7.4  ww. dyrektywy i § 59 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).
 2. Czynności obsługi i konserwacji powinny być prowadzone w sposób uporządkowany a ich wyniki zapisywane na formularzach do tego przygotowanych. Wzór Książki urządzenia RB oraz wzory innych druków związanych z eksploatacją urządzeń RB, są do  pobrania ze strony www.tdt.pl. Druki te powinny być wypełnione  przed zarejestrowaniem urządzenia RB i badaniem odbiorczym  urządzenia RB oraz przed każdym kolejnym badaniem urządzenia RB wynikającym z rozporządzenia.
 3. Do zakresu typowych czynności konserwacji zaliczamy wymianę elementów zużytych i zastąpienie ich:
  • elementami nowymi, pochodzącymi od pierwotnego wytwórcy, lub
  • elementami o równorzędnych parametrach wskazanych przez wytwórcę urządzenia RB w  D T R lub I N S T R U K C J I.
 4. W przypadku wątpliwości czy dana czynność może zostać zakwalifikowania jako konserwacja a nie naprawa, należy powiadomić o tym właściwy terenowo Oddział Terenowy T D T i uzgodnić  z tym oddziałem tryb postępowania.
 5. Przy wykonywaniu montażu i demontażu elementów należy stosować się w pierwszej kolejności ściśle do zaleceń określonych przez wytwórcę w D T R lub w I N S T R U K C J I, z zastrzeżeniem rozdziału VII niniejszych warunków technicznych.

VII. NAPRAWY I MODERNIZACJE URZĄDZEŃ RB.

 1. Naprawa lub modernizacja urządzeń RB powinna być przeprowadzona przez podmiot uprawniony, zgodnie z warunkami określonymi w uprawnieniu oraz w uzgodnionej przez TDT dokumentacji technicznej i technologicznej. Czynności takie jak np.: spawanie elementów konstrukcji nośnej masztu i innych elementów konstrukcyjnych oraz przeróbki i wszelkie inne zmiany wykonywane w urządzeniu RB, ingerujące w jego konstrukcję oraz wpływające na zmianę  jego parametrów ruchowych, wymagają uzgodnienia tych czynności z T D T  i nie mogą być traktowane jako typowe czynności konserwacyjne.
 2. Wszelkie czynności napraw a także modernizacji urządzeń RB, powinny być wykonywane wyłącznie w zakładzie posiadającym uprawnienia w formie decyzji wydanej przez Dyrektora T D T na podstawie art. 9 ustawy o dozorze technicznym, zwanym dalej zakładem uprawnionym.
 3. Naprawa lub modernizacja urządzenia RB powinna być potwierdzona pisemnie przez podmiot uprawniony.
 4. Połączenia spajane wykonywane podczas naprawy lub modernizacji urządzenia RB powinny być wykonane na podstawie uzgodnionej przez TDT technologii spajania przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez TDT; nie dopuszcza się naprawy połączeń spajanych bez uzgodnienia z TDT.
 5. Po zakończeniu naprawy lub modernizacji urządzenia RB należy zgłosić do właściwego terenowo Oddziału TDT celem  przeprowadzenia badań technicznych w zakresie badania doraźnego eksploatacyjnego.
 6. Samowolne wykonywanie napraw, modernizacji  lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu w urządzeniu RB, jest naruszeniem art. 17 ustawy o dozorze technicznym.

 

VIIIELEMENTY RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH URZĄDZENIA RB - WYMIANA NA NOWE

 1. Wymiana zużytego elementu i zastąpienie go nowym powinna również nastąpić
  w przypadku braku możliwości jego identyfikacji (brak tabliczek znamionowych wytwórców elementów rurociągu – rury proste i kolana).
 2. Wymiana zużytego elementu i zastąpienie go nowym powinna nastąpić
  w przypadku stwierdzenia grubości ścianki mniejszej niż wymagana
  w dokumentacji
  - D T R lub I N S T R U K C J I.
 3. Właściciel/eksploatujący może dokonać wymiany elementu rurociągu (część zamienna), o ile wymiana nie wymaga stosowania technologii spawania lub przeróbki plastycznej. Nowo zainstalowane elementy, powinny być tego samego typu, o takich samych parametrach jak wymieniane elementy, co powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami wystawianymi przez wytwórcę wymienianych elementów (np. świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204).
 4. Wymieniany element powinien być zgodny z zaleceniami D T R lub I N S T R U K C J I producenta urządzenia RB.
 5. W przypadku braku informacji o typie i rodzaju rur/kolan w D T R określić je może przedstawiciel producenta lub zakład uprawniony.
 6. Rury i kolana powinny być oznakowane przez producenta, celem ich identyfikacji przez inspektora TDT (wymagania normy EN 12001).
 7. Producent rur i kolan powinien być wskazany albo w D T R albo I N S T R U K C J I urządzenia RB, albo w innej dokumentacji wytwórcy.
 8. Wymiana elementów, o których mowa w pkt 3, powinna być nadzorowana przez osoby odpowiedzialne za nadzór eksploatacyjny urządzenia RB i udokumentowana w eksploatacyjnej dokumentacji - KSIĄŻCE URZĄDZENIA RB, o której mowa w rozdziale III pkt 11 niniejszych warunków technicznych.

IX.  ELEMENTY RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - WYTWARZANIE NOWYCH ELEMENTÓW

 1. Zakład wytwarzający elementy rurociągu przesyłowego (np. rury proste i kolana oraz ich połączenia rozłączne), powinien posiadać uprawnienie wydane przez TDT.
 2. Dokumentacja wytworzenia rurociągu przesyłowego, powinna zostać uzgodniona przez T D T.
 3. W przypadku wytwarzania, przez zakład uprawniony, elementów z użyciem spawania, konieczne jest posiadanie uznanych przez TDT technologii spawania - W P Q R i zatrudnianie spawaczy z uprawnieniami (dokumenty wydane przez T D T), na zgodność z normami technicznymi z zakresu spawania.
 4. W przypadku elementów odlewanych konieczne jest posiadanie uznanej technologii odlewania (TDT) dla elementów ciśnieniowych.

X.    NAPRAWY KONSTRUKCJI NOŚNEJ URZĄDZENIA RB I MASZTU ROZDZIELAJĄCEGO  PRZEZ SPAWANIE LUB WYMIANĘ ELEMENTÓW NA NOWE

 1. Naprawa masztu, konstrukcji nośnej urządzenia RB oraz zamocowania urządzenia RB do podwozia pojazdu drogowego może odbywać się wyłącznie w zakładzie uprawnionym przez TDT na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z TDT.
 2. Naprawa masztu i konstrukcji nośnej urządzenia RB poprzez spawanie lub wymianę elementów może odbywać się wyłącznie w zakładzie uprawnionym przez TDT.
 3. Naprawa masztu i konstrukcji nośnej przez spawanie lub wymianę elementów wymaga uzgodnienia dokumentacji naprawy w T D T.

XI.   ELEMENTY RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH URZĄDZENIA RB - OGLĘDZINY I POMIARY GRUBOŚCI WYKONYWANE PRZEZ EKSPLOATUJĄCEGO ALBO ZAKŁAD UPRAWNIONY POMIĘDZY BADANIAMI OKRESOWYMI

 1. Pomiary, bieżąca ocena  pomiędzy badaniami okresowymi, u eksploatującego, powinny być wykonywane zgodnie z wytycznymi podanymi w D T R albo w I N S T R U K C J I urządzenia RB.
 2. Pomiary i bieżąca ocena  u eksploatującego powinny być wykonywane przez konserwatora urządzenia RB lub inną osobę upoważnioną przez pracodawcę albo zakład uprawniony, na podstawie posiadanej przez tę osobę wiedzy i doświadczenia.
 3. Wyniki z badań pomiarów i bieżącej oceny elementów rurociągów  powinny być rejestrowane na formularzach, stanowiących załącznik do KSIĄŻKI URZĄDZENIA RB
  Dokumenty do pobrania:
  .
 4. Terminy pomiarów i bieżącej oceny wykonywanych przez eksploatującego, powinny wynikać z czasu pracy urządzenia RB (ilość godzin) lub z ilości przepompowanej płynnej mieszanki betonowej (w m3) i powinny być zapisane w DTR lub instrukcji obsługi; w przypadku braku wskazań określonych przez wytwórcę należy kierować się wytycznymi znajdującymi się w normie PN-EN 12001, zharmonizowanej z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) lub określić to w porozumieniu z zakładem uprawnionym.
 5. Parametry przyrządów pomiarowych wykorzystywanych przez eksploatującego  powinny uwzględniać wymagania wytwórcy urządzenia RB lub wytwórcy elementów rurociągu tłocznego (zakres pomiarowy, dokładność pomiaru, sprawdzenia kontrolne przyrządu, etc.).
 6. Sposób wykonywania pomiarów powinien zostać określony przez wytwórcę urządzenia RB lub wytwórcę elementów rurociągu tłocznego.

XII.  ELEMENTY RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH-OGLĘDZINY I POMIARY GRUBOŚCI ŚCIANEK WYKONYWANE PRZEZ INSPEKTORA T D T PODCZAS PRZYJĘCIA POD DOZÓR TECHNICZNY LUB PODCZAS BADAŃ OKRESOWYCH

 1. Badania wykonywane przez inspektora T D T mają zweryfikować rzeczywiste zużycie (pocienienie ścianki) poszczególnych odcinków rurociągu tłocznego (np. zużycie szacowane w %) z wartościami określonymi przez wytwórcę urządzenia RB albo wytwórcę rurociągu w D T R albo w I N S T R U K C J I.
 2. Zużycie elementów rurociągów powinno zostać oszacowane przez eksploatującego, biorąc pod uwagę wymagania wytwórcy urządzenia RB albo wytwórcy elementów rurociągu.
 3. Minimalne grubości ścianek rurociągu tłocznego powinny odnosić się do wartości ciśnienia roboczego i średnicy nominalnej rurociągu tłocznego eksploatowanego urządzenia RB.
 4. Na podstawie analizy zapisów prowadzonych przez eksploatującego na formularzach-załącznikach stanowiących integralną część Książki urządzenia RB, inspektor T D T podczas badania typuje do weryfikacji elementy z całego rurociągu tłocznego.
 5. Wytypowany element po wymontowaniu podlega pomiarowi grubości ścianek
  i zakwalifikowaniu jako spełniający albo nie spełniający wymagania określone w dokumentacji technicznej zarejestrowanego lub rejestrowanego urządzenia RB na zgodność
  z dokumentacją wytwórcy urządzenia RB.
 6. W przypadku negatywnego wyniku badania elementu rurociągu tłocznego (np. zmierzona grubość ścianki jest poniżej wartości dopuszczalnej), inspektor T D T wydaje protokół z wynikiem negatywnym i z zaleceniem przygotowania całego rurociągu tłocznego do ponownego badania doraźnego w następnym terminie, w tym wykonanie pomiarów wszystkich elementów rurociągu.
 7. Kolejne badanie całego rurociągu tłocznego, w zakresie badania doraźnego eksploatacyjnego, o którym mowa powyżej, powinno zostać wykonane w zakładzie uprawnionym w terminie ustalonym z eksploatującym oraz z Oddziałem Terenowym T D T.
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny