Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uznawanie kwalifikacji zawodowych UE

UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Zakres upoważnienia TDT

Na mocy § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2086), w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport,  Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest upoważniony do uznawania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania następujących zawodów regulowanych:

1.  diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów;

-    art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
-    rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836);

2.  konserwatora kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych;

-    art. 22 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019, poz. 667 ),
-    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849, z późn. zm.),

-    rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz. U. Nr 106, poz.717),

3.  konserwatora specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;

-    art. 22 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019, poz. 667 ),

-    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849, z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego (Dz. U. Nr 178, poz. 1320),

4.  maszynisty kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych;

-    art. 22 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019, poz. 667),
-    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849, z późn. zm.),
-    rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz. U. Nr 106, poz.717),

5.  maszynisty obsługującego urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;

-    art. 22 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019, poz. 667 ),
-    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849, z późn. zm.),
-    rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (tekst jednolity, Dz. U z 2015 r., poz. 34),

6.  maszynisty (obsługującego) specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych.

-    art. 22 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019, poz. 667),
-    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849, z późn. zm.),
-    rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego (Dz. U. Nr 178, poz. 1320).

Akty prawne

 • ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji
  do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport (Dz.U. 2016 poz. 2086),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016  poz. 2006 ),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
  2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie
  i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport (Dz.U. 2016 poz. 2271),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późń. zm.)

Procedura

Uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE następuje w drodze decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji rozpoczyna się na wniosek o wszczęcie postępowania, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów
w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. 2016 poz. 2006) (

Dokumenty do pobrania:
).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2272) wniosek w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim do Transportowego Dozoru Technicznego:
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.

W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania tzn. dokumentów, o których mowa w art. 13 ust 1 pkt 3, 4, 5 tj. :

- określenie zawodu regulowanego oraz formy i zakresu jego wykonywania
w państwie członkowskim,

- posiadanych kwalifikacji lub uprawnień,

- ukończenia kształcenia regulowanego,

należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z art. 14 ww. ustawy przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji 
w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego podlega opłacie w wysokości 910 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego :

27 1130 1017 0020 1237 5820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Z dopiskiem: uznanie kwalifikacji zawodowych

Dowód należnej opłaty za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji
w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego należy dołączyć do wniosku.

Zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. ustawy właściwy organ zawiadamia wnioskodawcę
o otrzymaniu wniosku w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania lub wzywa do uzupełnienia braków w terminie wskazanym w wezwaniu pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji następuje w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji może być przedłużony o miesiąc.

 

Inne ważne dokumenty:

 • Najczęściej zadawane pytania

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/recognition-of-professional-qualifications/faq/index_pl.htm

 • Przewodnik użytkownika

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15032?locale=pl

Przydatne linki:

Kontakt:

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

tel.:  (+48 22) 4 902 902

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona: www.tdt.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej

tel. +48 22 52 92 266,
fax. +48 22 628 35 34

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa: www.nauka.gov.pl

 

 

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny